Giá trị cốt lõi

ĐOÀN KẾT

- Phối hợp cộng tác thực sự
- Trách nhiệm đồng nghiệp
- Tin cậy, gắn kết dù khác biệt
- Chân thành, bao dung
- Yêu thương, giúp đỡ
- Khiêm tốn, chia sẻ nghề nghiệp
- Đoàn kết trong cải tiến và phát triển

KỶ LUẬT

- Tuân thủ
- Cấp dưới phục tùng cấp trên
- Chấp hành trước, ý kiến sau
- Góp ý đúng nơi, đúng chỗ
- Hành động nhất quán
- Không thỏa hiệp với vi phạm
- Kỷ luật thành thói quen

TRUNG THỰC

- Nói đúng và làm đúng
- Không gian dối, không che dấu
- Vì khách hàng và Công ty
- Chân thành, thẳng thắn
- Tự giác, khiêm tốn, nổ lực
- Thấy sai lầm, tiếp nhận góp ý
- Tạo cơ hội cho đồng nghiệp

TÂM HUYẾT

- Suy nghĩ, Trăn trở và Hành động
- Nỗ lực vượt khó
- Chấp nhận thử thách, nắm bắt cơ hội
- Mạnh dạn, thẳng thắn
- Cá nhân vì tập thể
- Trách nhiệm cá nhân
- Ý tưởng quan trọng – Giải pháp quyết định

CÔNG BẰNG

- Cơ hội bình đẳng
- Đúng người, đúng việc
- Cùng làm, cùng hưởng
- Công khai, minh bạch
- Quyền giải trình, phản biện
- Lợi ích phù hợp
- Đánh giá khách quan.